Algemeen
Per 1 april 2021 is de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) geopend. Deze regeling komt in de plaats van de postcoderoos regeling die per 1 april is gestopt.

SCE en SDE++ regelingen: financieringsmodel en rendement
De hoogte van de gegarandeerde prijs voor de opgewekte stroom wordt iedere subsidieronde (dus ieder jaar) opnieuw vastgesteld door de overheid. Als die hoogte eenmaal is vastgesteld en de subsidie is toegekend wordt deze minimumprijs gegarandeerd voor de projectperiode van 15 jaar.
Daarbij betaalt de subsidie het verschil uit tussen de marktprijs van vervuilende energie en de kostprijs van het schoon opwekken van die elektriciteit. Als de markprijs omhoog gaat, daalt de subsidie, en andersom.
De subsidie wordt uitbetaald aan de eigenaar van de installatie, dus in het geval van Opgewekt Houten de coöperatie zelf, of de rechtspersoon die namens Opgewekt Houten als eigenaar optreedt. Vooral voor de grotere SDE++ projecten is het beter om die onder te brengen in een aparte BV, omdat dan de financiële risico’s niet bij de coöperatie liggen.
De hoeveelheid subsidie wordt berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde schone energie. Het bedrag kan dus van jaar tot jaar variëren.

Inleg van leden met participaties
Er zijn twee manieren waarop leden kunnen deelnemen aan een installatie. De eerste manier is de participatie. Deze levert een bepaald rendement op die ieder jaar wordt uitbetaald aan het lid.
Een rekenvoorbeeld:
Een lid van de coöperatie koopt een participatie ter grootte van (ongeveer) een paneel van € 300,-. Het paneel wekt 15 jaar lang jaarlijks 300 kWh op. Het lid ontvangt hiervoor van Opgewekt Houten € 30.- per jaar.  Zo verdient het lid in 10 jaar zijn inleg terug. De resterende 5 jaar zijn ‘winst’. Na 15 jaar heeft het lid ongeveer € 450,- ontvangen. De waarde van de participatie wordt over de looptijd van 15 jaar afgeschreven. Aan het einde van de 15 jaar heeft de participatie geen waarde meer.

Inleg van leden met obligaties
De tweede manier van deelname aan een project is een obligatie. Een obligatie is een soort schuldpapier: het lid leent geld aan de coöperatie en de coöperatie verklaart dat bedrag schuldig te zijn. Over de lening betaalt de coöperatie jaarlijks rente aan het lid. Na een bepaalde tijd lost de coöperatie die lening weer af. Het lid krijgt zijn/haar inleg terug.
Een obligatie kan een kortere looptijd hebben dan de subsidieperiode. Bijvoorbeeld een looptijd van 5 of 12 jaar.  Een rekenvoorbeeld:
Een lid koopt een obligatie van € 1.000,- met een looptijd van 12 jaar en een rente van 3%. Jaarlijks vergoedt de coöperatie het lid € 30,- rente, en vanaf het derde jaar lost de coöperatie jaarlijks 1/10 van de obligatie af. Op die manier ontvangt het lid in 12 jaar € 360,- rente en krijgt hij/zij het geleende bedrag terug.

Financiering met bankleningen
De installatie wordt betaald met geld dat de leden van de coöperatie met een participatie of met een obligatie inleggen. De coöperatie kan ook geld lenen bij een bank. Bij grote projecten zoals zonnevelden is dat zelfs vrijwel noodzakelijk. Dit omdat de kans groot is dat er niet voldoende deelnemers zijn om het hele bedrag voor de installatie in te leggen. Bovendien is het, ook voor kleinere projecten, best gunstig om geld te lenen bij een bank, omdat de rentes op leningen de laatste jaren erg laag zijn: het rendement gaat er zelfs van omhoog!
Een bank zal altijd verlangen dat een minimaal deel van de installatie door leden wordt betaald. Dit minimum bedraagt vermoedelijk 20%.

Wie beslist er over de financiering van projecten?
Dat zijn onze leden! Met de bovenstaande mogelijkheden heeft de coöperatie mogelijkheden om telkens verschillende financieringsmogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Deze afweging kan bovendien per project anders uitvallen. Het bestuur ontwikkelt dit en komt met een voorstel.
Ieder investeringsproject moet altijd door de ALV te worden goedgekeurd, dus onze leden hebben het laatste woord. Ook als er sprake is van een financieringsstrategie of beleid, zal dat aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.
Waarschijnlijk gaat het bestuur streven naar eenduidigheid, en een zelfde systeem hanteren voor alle projecten.

Zie voor achtergrondinformatie https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoossubsidie-sce